Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is de nieuwe privacywet. Net zoals voorheen blijf ik vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Ik gebruik uw gegevens alleen in het kader van de behandeling en zal uw gegevens niet delen met derden, behalve eventueel met uw huisarts en/of een andere betrokken zorgverlener. Dit echter alléén na uw expliciete toestemming.

Een uitgebreide privacyverklaring staat hieronder.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Acupunctuurpraktijk Synergie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en in direct persoonlijk contact

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Acupunctuurpraktijk Synergie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN) voor vermelding op de factuur, zodat u de factuur kan declareren bij uw zorgverzekeraar

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Acupunctuurpraktijk Synergie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • In het kader van de behandeling

Geautomatiseerde besluitvorming

Acupunctuurpraktijk Synergie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Gedurende de looptijd van de behandeling en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar en in de praktijkadministratie voor 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Acupunctuurpraktijk Synergie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze behandelovereenkomst met u.

In de praktijk zal het gaan om het delen van gerichte informatie omtrent het verloop van de behandeling met uw huisarts en/of andere betrokken zorgverleners, alléén indien u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Cookies of vergelijkbare technieken

Acupunctuurpraktijk Synergie gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Acupunctuurpraktijk Synergie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt contact met mij opnemen voor een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Acupunctuurpraktijk Synergie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Acupunctuurpraktijk Synergie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@acupunctuursynergie.nl